Polityka prywatności

 

Postanowienia ogólne

1.Właścicielem wyszukiwarki ofert turystycznych jest Palmowo.pl z siedzibą w Chełmek, przy ul. Powstańców Śląskich 5D/9 , NIP:  5492096846, Regon: 367825489, działającej jako Agent Turystyczny zwany dalej jako Palmowo.

Portal umożliwia dokonywanie rezerwacji i tym samym zakup ofert turystycznych.

Złożenie rezerwacji i dalej zakup ofert turystycznych może nastąpić poprzez system rezerwacyjny lub telefonicznie pod numerem biura.

2. Każdy klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z usług.

 

Definicje

1.Organizator turystyczny (Touroperator) - przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną
w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 o usługach turystycznych.

2. Agent turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność zgodnie z art.758 i następnych ustawy
z dnia 23.04.1964 r. kodeksu Cywilnego polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o imprezę turystyczną na rzecz Organizatorów Turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

3. Palmowo.pl - działa na podstawie umów agencyjnych zawartych z Organizatorami Turystyki jako Agent pośredniczący w zawieraniu umów o imprezę turystyczną na rzecz Touroperatorów lub na rzecz innych usługodawców.

4. Impreza turystyczna - pakiet co najmniej dwóch usług turystycznych tworzący jednolity program objęty wspólną ceną, przy usługach obejmujących nocleg lub trwających ponad 24 godziny lub przewidujących zmianę miejsca pobytu.

5. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Agenta turystycznego, tutaj z serwisu świadczącego usługi drogą elektroniczną Palmowo.pl

6. Rezerwacja wstępna - deklaracja klienta o woli zawarcia umowy o imprezę turystyczną za pośrednictwem palmowo.pl

7. Warunki uczestnictwa - dokument sporządzony i przekazany przez Touroperatora określający prawa i obowiązki klienta i Touroperatora w związku ze świadczeniem przez organizatora usług turystycznych.

Warunki uczestnictwa są integralną częścią umowy, przekazywane klientowi przez Agenta przy zawieraniu poszczególnych imprez turystycznych.

Umowa - dokument  o zawarciu imprezy turystycznej podpisany pomiędzy Klientem a Touroperatorem za pośrednictwem Palmowo.pl

 

Zakup imprez turystycznych

1.Każdy klient korzystający z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Palmowo.pl lub poprzez Centrum Rezerwacji Telefonicznych Palmowo.pl akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosi odpowiedzialność za podjęte działania wynikające z korzystania z tych usług.

2.Korzystając z usług świadczonych przez Palmowo.pl wyraża zgodę na przesyłanie mu dokumentów w formie elektronicznej oraz zobowiązuje się do zapoznania się z ich treścią.

3.Klient korzystający z usług świadczonych przez Palmowo.pl, w szczególności przy zamawianiu imprezy lub już podczas jej rezerwowania potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje zapisy Regulaminu, Umowy o imprezę turystyczną, Warunki Uczestnictwa Touroperatora, Warunki Ubezpieczenia oraz wszelkie informacje, komunikaty i ostrzeżenia dla podróżujących wystawiane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

4. Klient i inni uczestniczy w chwili rozpoczęcia imprezy turystycznej zobowiązani są posiadać ważne dokumenty upoważniające do przekraczania granic. Uczestnicy wyjeżdżający poza obszar Unii Europejskiej zobowiązani są posiadać ważny paszport
(min. 6 miesięcy od daty powrotu do Polski)

5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Dotpay.pl.

Odpowiedzialność

1.Agent turystyczny zastrzega, że korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko klienta.

2.Agent turystyczny nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane w serwisie przez Touroperatorów.

3.Agent turystyczny turystyczny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z serwisu przez Klienta w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.

Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez agenta Turystycznego, Klient może składać wyłącznie w formie pisemnej bezpośrednio do Touroperatora  na adres podany przez agenta turystycznego.
  2. Wszelkie informacje co ma zawierać reklamacja i do kiedy może zostać złożona udziela palmowo.pl w formie elektronicznej z adresu biuro@palmowo.pl
  3. O decyzji Touroperatora w sprawie reklamacji Klient informowany jest drogą pisemną na podany przez niego adres.

 

 Postanowienia ogólne 

 1.Agent turystyczny ma prawo do jednostronnej zmiany regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Klientów.

 2. Wszelkie pytania  i wnioski dotyczące działania serwisu kierować można na adres biuro@palmowo.pl

 3.Niniejszy Regulamin obowiązuje od 15.08.2017.